Sutarties bendrosios sąlygos

UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „LTG Link“

BILIETŲ PIRKIMO-PARDAVIMO SUTARTIES BENDROSIOS SĄLYGOS

1. SĄVOKOS

1.1. Bendrosios sąlygos – šios bendrosios uždarosios akcinės bendrovės „LTG Link“ Bilietų pirkimo-pardavimo sutarties sąlygos. Bendrosios sąlygos yra pateikiamos Pardavėjo interneto svetainėje https://verslui.traukiniobilietas.lt, jos nėra šalių pasirašomos. Pirkėjo prašymu, Bendrosios sąlygos gali būti Pirkėjui įteikiamos ar persiunčiamos paštu ar kitomis ryšio priemonėmis iki sutarties pasirašymo ar ją pasirašant. Pardavėjas turi teisę vienašališkai keisti Bendrąsias sąlygas 7.2 punkte nustatyta tvarka.

1.2. Specialiosios sąlygos – Bilietų pirkimo-pardavimo sutarties sąlygos, kuriose nurodyta informacija apie Pirkėją ir papildančios ar / ir pakeičiančios Bendrąsias sąlygas, dėl kurių Pirkėjas ir Pardavėjas sudarydami Sutartį susitaria ir kurias išdėsto atskirame dokumente.

1.3. Sutartis – Bendrosios sąlygos, Specialiosios sąlygos, jų priedai ir susitarimai dėl pakeitimo ar papildymo, o taip pat kiti dokumentai, reikalingi įforminti Bilietų pirkimą-pardavimą (jeigu sudaromi). Esant neatitikimui tarp Sutarties Bendrųjų sąlygų ir Specialiųjų sąlygų, pirmenybė yra teikiama Specialiosioms sąlygoms.

1.4. Pardavėjas – uždaroji akcinė bendrovė „LTG Link“, įregistruota Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, juridinio asmens kodas 305052228, PVM mokėtojo kodas LT100012462811, buveinės adresas Geležinkelio g. 16, LT-02100 Vilnius, Sutarties šalis, parduodanti Bilietus.

Atsiskaitomosios sąskaitos:

Bankas SWIFT kodas (BIC) Atsiskaitomoji sąskaita

AB SEB bankas CBVILT2X LT91 7044 0600 0829 8168

"Swedbank", AB HABALT22 LT58 7300 0101 5795 2163

1.5. Pirkėjas – Sutarties šalis, kurios rekvizitai nurodyti Specialiosiose sąlygose, perkanti Bilietus.

1.6. Bilietai – Specialiosiose sąlygose nurodytų rūšių Pirkėjui parduodami Pardavėjo vykdomo keleivių vežimo geležinkelių transportu bilietai. Pagal šią Sutartį Pirkėjas neturi teisės įsigyti Bilietų į kitų vežėjų formuojamus traukinius.

1.7. Šalys – Pardavėjas ir Pirkėjas.

1.8. Kortelė – Pardavėjo Pirkėjui išduota kortelė, kuria naudodamasis Pirkėjas gali įsigyti Bilietus jam suteikto Kredito limito ribose. Pirkėjui suteikiamų Kortelių skaičius nurodomas Šalių sudaromame priėmimo-perdavimo akte.

1.9. Kliento paskyra - Pirkėjo paskyra, prie kurios Pardavėjo interneto svetainėje https://www.traukiniobilietas.lt Pirkėjas gali prisijungti pasinaudodamas Pardavėjo išduotu unikaliu numeriu ir kuria naudodamasis Pirkėjas gali įsigyti Bilietus jam suteikto Kredito limito ribose. Pirkėjui suteikiamų Kliento paskyrų skaičius nurodomas Šalių sudaromame priėmimo-perdavimo akte.

1.10. Kredito limitas – tai maksimali leistina Pirkėjo įsiskolinimo Pardavėjui suma, už kurią Pirkėjas gali, naudodamasis Kortele ir / ar Kliento paskyra įsigyti Bilietus per 1 kalendorinį mėnesį.

2. KORTELĖS IŠDAVIMO, NAUDOJIMO TVARKA

2.1. Šalims sudarius Sutartį, Pardavėjas nemokamai išduoda Pirkėjui Kortelę ir / ar suteikia duomenis Kliento paskyrai ir suteikia Pirkėjui Kredito limitą.

2.2. Pirkėjas sutinka, kad Pardavėjas savarankiškai rinktų visus su Pirkėjo finansine veikla ir finansiniu patikimumu susijusius duomenis, siekdamas įvertinti Pirkėjui suteikiamo ar suteikto Kredito limito rizikas.

2.3. Pardavėjas savo nuožiūra turi teisę sumažinti Pirkėjui suteiktą Kredito limitą, informuodamas apie tai Pirkėją prieš 3 (tris) darbo dienas Specialiosiose sąlygose nurodytu Pirkėjo įgalioto asmens el. paštu.

2.4. Pirkėjas neturi teisės viršyti jam suteikto Kredito limito.

2.5. Pagal šią Sutartį Pirkėjas turi teisę, neviršydamas jam nustatyto Kredito limito, įsigyti Bilietus:

2.5.1.geležinkelio stočių kasose – naudodamasis Kortele;

2.5.2.Pardavėjo interneto svetainėje https://www.traukiniobilietas.lt – naudodamasis Kliento paskyra.

2.6. Pagal šią Sutartį Pirkėjas negali įsigyti Bilietų traukiniuose.

2.7. Galiojančios Bilietų kainos ir taikomos taisyklės pateiktos Pardavėjo interneto svetainėje www.traukiniobilietas.lt.

2.8. Pirkėjas privalo saugoti Kortelę, Kortelės ir / ar Kliento paskyros duomenis, užtikrinti, kad Kortelė, Kortelės ir / ar Kliento paskyros duomenys nepatektų asmenims, neturintiems teisės jais naudotis bei saugoti Kortelę nuo aukštos temperatūros, elektromagnetinio poveikio ir mechaninių pažeidimų.

2.9. Pirkėjas privalo užtikrinti, kad jo darbuotojai ir / ar kiti asmenys, kuriems jis suteiks teisę naudotis Kortele ir / ar Kliento paskyra, bus supažindinti su atitinkamomis šios Sutarties sąlygomis ir vykdys visus Pirkėjo įsipareigojimus dėl Kortelės, Kortelės ir / ar Kliento paskyros duomenų saugumo bei naudojimo.

2.10. Pirkėjas visiškai atsako už visus pirkimus atliktus Pirkėjui išduota Kortele ir / ar naudojantis Kliento paskyra. Pardavėjas netikrina, ar Kortele ir / ar Kliento paskyra naudojasi Pirkėjo darbuotojai ir / ar asmenys, kuriems Pirkėjas suteikė teisę naudotis Kortele ir / ar Kliento paskyra.

2.11. Pirkėjas privalo nedelsiant pranešti Pardavėjui apie Kortelę ir / ar Kliento paskyrą, kurios turėtų būti užblokuotos (jei Kortelė, Kortelės ir / ar Kliento paskyros duomenys yra pavogti, pamesti, prarasti dėl kitų priežasčių, kai įtariama, kad Kortele, Kortelės ir / ar Kliento paskyros duomenimis naudojamasi neteisėtai ir pan.), telefonu 8 700 55 111 ir ne vėliau kaip artimiausią darbo dieną raštu Specialiosiose sąlygose nurodytu Pardavėjo įgalioto asmens el. paštu, nurodant Kortelės ir / ar Kliento paskyros numerį.

2.12. Pardavėjas turi teisę be išankstinio įspėjimo vienašališkai blokuoti Kortelę ir / ar Kliento paskyrą, esant bent vienai iš šių sąlygų:

2.12.1. Pirkėjas Sutartyje nustatytu laiku ir tvarka neatsiskaito už parduotus Bilietus;

2.12.2. Pirkėjas viršija jam suteiktą (sumažintą) Kredito limitą;

2.13. Pirkėjas turi informuoti Pardavėją Specialiosiose sąlygose nurodytu Pardavėjo įgalioto asmens el. paštu, apie daugkartinių (terminuotų) Bilietų įsigijimą, kurie galios ilgiau nei Specialiosiose sąlygose nustatytas Sutarties galiojimo terminas (išskyrus atvejus, kai Sutarties galiojimo terminas Šalių susitarimu yra pratęsiamas), taip pat Sutarties nutraukimo anksčiau numatyto termino atveju. Pirkėjui neinformavus Pardavėjo, Pirkėjo įsigyti daugkartiniai (terminuoti) Bilietai po Specialiosiose sąlygose nustatyto Sutarties galiojimo termino pabaigos (taip pat Sutartį nutraukus anksčiau numatyto termino) negalios.

2.14. Pardavėjui užblokavus Kortelę ir / ar Kliento paskyrą Bendrųjų sąlygų 2.12.1 ir 2.12.2 punktuose nurodytais atvejais, Pardavėjas turi teisę Kortelės ir / ar Kliento paskyros neatblokuoti ir neleisti Pirkėjui įsigyti naujų Bilietų, taip pat naudoti iki Kortelės ir / ar Kliento paskyros užblokavimo įsigytus daugkartinius (terminuotus) Bilietus. Pirkėjas sutinka, kad ši nuostata atitinka teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principus ir yra proporcinga ir tinkama Pirkėjo sutartinių įsipareigojimų nevykdymo (netinkamo vykdymo) pasekmė.

2.15. Pirkėjo prašymu užblokuota Kortelė ir / ar Kliento paskyra gali būti atblokuojama Pirkėjui pateikus rašytinį prašymą Specialiosiose sąlygose nurodytu Pardavėjo įgalioto asmens el. paštu.

2.16. Praradus Kortelę, Pirkėjui pateikus rašytinį prašymą Specialiosiose sąlygose nurodytu Pardavėjo įgalioto asmens el. paštu, Pirkėjui gali būti išduodama nauja Kortelė.

3. ATSISKAITYMO TVARKA

3.1. Pardavėjas iki einamojo mėnesio 5 (penktos) kalendorinės dienos pateikia Pirkėjui jo Specialiosiose sąlygose nurodytu el. paštu PVM sąskaitą faktūrą ir ataskaitą už praėjusį mėnesį parduotus Bilietus.

3.2. Pirkėjas pagal Pardavėjo pateiktą PVM sąskaitą faktūrą sumoka už praėjusį mėnesį pirktus Bilietus iki einamojo mėnesio 15 (penkioliktos) kalendorinės dienos į vieną iš Pardavėjo atsiskaitomųjų sąskaitų, nurodytų Bendrųjų sąlygų 1.4 punkte.

3.3. Mokėjimo dokumente Pirkėjas privalo nurodyti PVM sąskaitos faktūros numerį. Esant kitų Pirkėjo Pardavėjui mokėtinų sumų, nepriklausomai nuo pagal šį punktą Pirkėjo nurodytos PVM sąskaitos faktūros, Pirkėjo sumokėtos sumos paskirstomos Bendrųjų sąlygų 3.8 punkte nustatyta tvarka.

3.4. Mokėjimas laikomas atliktu laiku, jei mokėtinos sumos ne vėliau kaip paskutinę mokėjimo termino dieną yra įskaitytos į Pardavėjo sąskaitą.

3.5. Pirkėjui naudojantis Kortele ir / ar Kliento paskyra įsigijus Bilietą laikoma, kad Bilieto perdavimas ir priėmimas įvyko ir atskiras priėmimo–perdavimo aktas nesurašomas.

3.6. Jeigu Pirkėjas pažeidžia bet kokius šioje Sutartyje nustatytus mokėjimo terminus, Pardavėjas turi teisę nuo kitos dienos jam pradėti skaičiuoti 0,1 (vienos dešimtosios) procento dydžio delspinigius nuo nesumokėtos sumos už kiekvieną pradelstą dieną.

3.7. Pardavėjas taip pat turi teisę įsiskolinimo susigrąžinimui pasitelkti trečiuosius asmenis. Pirkėjas privalo padengti bet kokias papildomas Pardavėjo išlaidas, susijusias su susidariusio įsiskolinimo administravimu ir susigrąžinimu.

3.8. Bet kurios Pirkėjo sumokėtos sumos pirmiausiai skiriamos priskaičiuotiems delspinigiams, baudoms, su reikalavimu sumokėti skolą susijusioms išlaidoms, kitoms išlaidoms, susijusioms su skolos išieškojimu ir tik po to atsiskaitymui už parduotus Bilietus.

4. ATSAKOMYBĖ

4.1. Pirkėjas visiškai atsako už jo darbuotojų ir / ar kitų asmenų, kuriems jis suteikia teisę naudotis Kortele ir / ar Kliento paskyra, įsipareigojimų nevykdymą ar netinkamą vykdymą perkant Bilietus bei naudojantis Kortele ir / ar Kliento paskyra. Pirkėjas atsako už šių asmenų supažindinimą su Sutarties sąlygomis, nustatančiomis Kortelės, Kortelės ir / ar Kliento paskyros duomenų saugumo bei naudojimo tvarką.

4.2. Pirkėjas atsako už visus naudojantis Kortele ir / ar Kliento paskyra įvykdytus Bilietų pirkimus, kurie buvo įvykdyti iki tinkamo Pirkėjo rašytinio pranešimo Specialiosiose sąlygose nurodytu Pardavėjo įgalioto asmens el. paštu apie būtinybę blokuoti Kortelę ir / ar Kliento paskyrą.

4.3. Pardavėjas neatsako už jokius Pirkėjo nuostolius, atsiradusius dėl Pirkėjo negalėjimo pirkti Bilietus naudojantis Kortele ir / ar Kliento paskyra.

5. TAIKOMA TEISĖ IR GINČŲ SPRENDIMO TVARKA

5.1. Sutarčiai taikoma ir ji ar atskiros jos nuostatos aiškinamos pagal Lietuvos Respublikos teisę.

5.2. Bet kokie nesutarimai, ginčai ar reikalavimai, kylantys tarp Šalių iš Sutarties ar susiję su Sutartimi, sprendžiami derybų tarp Šalių būdu. Šalims nepavykus susitarti per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų, ginčas sprendžiamas Lietuvos Respublikos teismuose pagal Pardavėjo buveinės vietą Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

6. SUTARTIES ĮSIGALIOJIMAS, KEITIMAS, PASIBAIGIMAS

6.1. Sutartis laikoma sudaryta ir įsigalioja įgaliotiems Šalių atstovams pasirašius Specialiąsias sąlygas ir galioja iki Specialiosiose sąlygose nustatyto termino.

6.2. Įsipareigojimas saugoti konfidencialią informaciją lieka galioti ir po Sutarties pasibaigimo.

6.3. Sutartis keičiama ar papildoma abiejų Šalių įgaliotų atstovų pasirašytu papildomu susitarimu. Papildomi susitarimai įsigalioja nuo jų pasirašymo momento ir yra neatskiriama Sutarties dalis.

6.4. Pasibaigus Specialiosiose sąlygose nustatytam Sutarties galiojimo terminui arba nutraukus Sutartį Kortelė ir / ar Kliento paskyra blokuojama. Kortelė nėra grąžinama Pardavėjui.

6.5. Šalių įsipareigojimai, kurie pagal jų esmę galioja ir po Sutarties termino pabaigos, galioja iki visiško jų įvykdymo.

6.6. Ši Sutartis gali būti nutraukta anksčiau numatyto termino:

6.6.1. Šalių susitarimu;

6.6.2. vienos iš Šalių iniciatyva. Tokiu atveju Šalis iniciatorė apie ketinimą nutraukti Sutartį praneša raštu kitai Šaliai prieš 20 (dvidešimt) kalendorinių dienų. Per šį laikotarpį Pirkėjas privalo visiškai atsiskaityti su Pardavėju;

6.6.3. Pardavėjo iniciatyva, Pirkėjui pažeidus Sutartį, jei jis per Pardavėjo nurodytą, ne trumpesnį kaip 7 (septynių) kalendorinių dienų laikotarpį nuo Pardavėjo rašytinio įspėjimo gavimo, pažeidimo nepašalino. Tokiu atveju Pirkėjas per 15 (penkiolika) kalendorinių dienų nuo PVM sąskaitos faktūros išrašymo dienos turi visiškai atsiskaityti su Pardavėju.

6.6.4. Pirkėjo iniciatyva Bendrųjų sąlygų 7.2 punkte numatytu atveju. Tokiu atveju Pirkėjas per 15 (penkiolika) kalendorinių dienų nuo PVM sąskaitos faktūros išrašymo dienos turi visiškai atsiskaityti su Pardavėju.

6.7. Sutarties termino pabaiga ar jos nutraukimas neatleidžia Šalių nuo jų įsipareigojimų pagal šią Sutartį tinkamo įvykdymo, taip pat nepanaikina Pardavėjo teisės reikalauti atlyginti nuostolius bei netesybas.

7. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

7.1. Po Sutarties sudarymo visos buvusios derybos ir susirašinėjimas netenka galios.

7.2. Pardavėjas turi teisę vienašališkai keisti Bendrąsias sąlygas ne vėliau kaip prieš 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų iki naujų sąlygų įsigaliojimo apie tai viešai paskelbdamas Pardavėjo interneto svetainėje https://verslui.traukiniobilietas.lt ir pranešęs Pirkėjui Specialiosiose sąlygose nurodytu Pirkėjo įgalioto asmens el. paštu. Jeigu Pirkėjas nesutinka su pakeitimais, jis turi teisę nutraukti Sutartį, apie tai įspėjęs Pardavėją Specialiosiose sąlygose nurodytu Pardavėjo įgalioto asmens el. paštu. Jeigu Pirkėjas nepasinaudoja savo teise nutraukti Sutartį iki naujų Bendrųjų sąlygų įsigaliojimo, laikoma, kad Pirkėjas sutinka su atliktais pakeitimais ir neturi Pardavėjui jokių su Bendrųjų sąlygų pakeitimais susijusių pretenzijų.

7.3. Šios Sutarties sąlygos bei visa Šalių viena kitai pateikiama informacija yra konfidenciali ir be kitos Šalies rašytinio sutikimo negali būti atskleista tretiesiems asmenims. Už konfidencialios informacijos atskleidimą, kalta Šalis, privalo atlyginti dėl to atsiradusius nuostolius. Jei Pardavėjas atskleidžia Sutarties sąlygas ir / ar kitą informaciją Bendrųjų sąlygų 3.7 punkte nustatytais tikslais, tai nelaikoma šiame punkte numatytų konfidencialumo sąlygų pažeidimu.

7.4. Kiekviena Šalis privalo informuoti savo darbuotojus apie kitos Šalies atliekamą jų asmens duomenų tvarkymą laikantis 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 94/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) reikalavimų bei kitos Šalies prašymu pateikti tai patvirtinančius įrodymus.

7.5. Šalis nevykdanti ar netinkamai vykdanti Bendrųjų sąlygų 7.4 punkte numatytus įsipareigojimus privalo atlyginti kitai Šaliai dėl to patirtus nuostolius, įskaitant, bet neapsiribojant, valstybės institucijų paskirtas baudas ir / ar kitas pinigines sankcijas.

7.6. Pasikeitus Sutartyje nurodytiems Šalių rekvizitams, kontaktiniams, banko ar kitiems duomenims ar aplinkybėms, kurios gali daryti įtaką Sutarties sąlygų vykdymui, Šalys privalo per 5 (penkias) kalendorines dienas nuo duomenų pasikeitimo momento apie tai pranešti viena kitai.

7.7. Sutartyje, kur reikalauja kontekstas, žodžiai, pateikti vienaskaitoje, gali turėti daugiskaitos prasmę ir atvirkščiai.

7.8. Ši Sutartis sudaryta lietuvių kalba dviem vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais, po vieną kiekvienai Sutarties Šaliai.

7.9. Visi pranešimai (dokumentai) pagal šią Sutartį turi būti pateikiami raštu ir laikomi tinkamai įteiktais, jeigu jie išsiųsti el. paštu ar registruotu laišku, Sutarties Specialiosiose sąlygose nurodytais Šalių adresais ar el. pašto adresais. Šalys susitaria, kad bet koks raštiškas pranešimas (dokumentas), išsiųstas registruotu laišku, bus laikomas gautu ne vėliau kaip 5 (penktą) kalendorinę dieną nuo pranešimo (dokumento) įteikimo pašto paslaugas teikiančiai įmonei. Jeigu pranešimas išsiųstas el. paštu iki 17 val., laikoma, kad pranešimas gautas tą pačią dieną, jeigu po 17 val. – kitą darbo dieną.

.